Девети основен принцип в Ян Тай Чи

Девети основен принцип в Ян Тай Чи

Горното и долното взаимно се следват

上下相随
Shang xia xiang sui

shang – горе;

xia –  долу;

xiang – взаимно;

sui – следвам някого

 

Следващият от десет­те основ­ни принципа се отнася до обе­диняването на гор­ната и дол­ната част на тялото. За гор­на част се смята тялото от кръста нагоре; за дол­на – от кръста надолу. Този основен принцип наб­ляга на координацията на цялото тяло.

Например, когато изпъл­няваме дви­жението “Да почис­тиш коляно”, зад­ният крак натис­ка нап­ред и надолу (蹬deng, дън), а предният го под­к­репя (撑cheng, чън). При това положение, когато кра­кът ми се движи напред, ръцете ми го следват. Краката се движат, ръцете също; движенията са координирани – това е пра­вил­ният начин за изпълнение. Ако ръцете ми сто­ят другаде, това издава лип­са на координация меж­ду гор­ната и дол­ната част на тялото.

 

Краката и стъпалата

Преди мал­ко обяснихме за свърз­ване на вът­реш­ното и външното и за обе­диняване на гор­ната и дол­ната част на тялото. Трябва да се съобразяваме с това за което говорихме. Обърнете вни­мание на краката. След като сме стъ­пили напред, deng на зад­ния крак тряб­ва да бъде придружен от cheng на предния. Без актив­на под­к­репа от предния крак дви­жението ще бъде празно. Затова deng на зад­ния крак тряб­ва да бъде придружен от cheng на предния, да получи под­к­репа от предната част на тялото. Така се пос­тига по-доб­ра стабилност. Ако предният крак е празен, ще е лес­но загубите балан­са си. Като пра­вя cheng, аз си осигурявам равновесие по вре­ме на прехода. Предната и зад­ната част на тялото са в непрекъс­нато взаимодействие. По вре­ме на практикуването, след като сте стъпили нап­ред (навън) и сте докос­нали повър­х­нос­т­та с пета, за да преместите тежестта си напред, пър­во стъ­пете с цяло стъпало, при­тес­нете пръстите към пода и след това сгъ­нете коляното. Внимавайте да не пресил­вате дви­жението напред.

Движенията ви тряб­ва да са координирани, взаимосвързани. Когато зад­ния крак натис­ка надолу, предният тряб­ва да го подкрепя. Ако предният крак пра­ви deng зад­ният тряб­ва да пра­ви cheng. Така ще ви е по-удобно. Така дол­ната част на тялото няма да е празна. Например, при изпълнението на “Да почис­тиш коляно и да усу­чеш стъпка”, когато стъпвам напред, след като съм докос­нал пода, аз пра­вя deng със зад­ния крак и cheng с предния. Това е вза­имовръз­ката меж­ду гор­ните и дол­ните крайници. Краката и ръцете ми трябва да се дви­жат без прекъсвания.

Горната и дол­ната част на тялото си взаимодействат. Когато практикувате, обръщай­те спе­циално внимание на обе­диняването на гор­ната и дол­ната част на тялото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *