Кръстът като център на тялото

Кръстът като център на тялото

От гледна точ­ка на Тайдзицюан като бой­но изкуство, кръстът е центърът на тялото

Движението на кръста пре­диз­вик­ва дви­жение на хълбоците, гър­бът и крайниците. Когато кръстът се движи, дви­жи се цялото тяло. Това лежи в основата на бър­зите реакции. Затова спе­циално наб­лягаме на дви­женията на кръста. От всички десет основ­ни принципа най-важ­но е изискването, което се отнася до кръста. В него се наб­ляга на отпус­кането на кръста и хълбоците. Кръстът се раз­г­леж­да като ос, което е показател­но за неговата важност.

Като изкус­т­во за нападение и отбрана, Тайдзицюан е бил от особена важност. Днес, като укреп­ваща здравето и удължаваща живота сис­тема от упражнения, неговото зна­чение все още е голямо. Затова е особено важ­но да се обръща вни­мание на кръста. Той е от изк­лючител­на важ­ност и всички практикуващи тряб­ва да му обръщат спе­циално внимание.

Използвайте кръста при дви­жението на хълбоците, гър­ба и крайниците, за да пос­тиг­нете единс­т­во на движенията

Ние предс­тавих­ме изиск­ванията за гла­вата и гор­ната част на тялото, изтък­нах­ме необходимостта гър­дите да бъдат отпуснати, гър­ба изправен, кръстът и хъл­боците разхлабени, как­то и Ци да потъва в Дантиен. Това са неща, за които тряб­ва да се вни­мава при практикуването.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *