Развитието на Тайдзицюан от бойно изкуство до система от упражнения

Развитието на Тайдзицюан от бойно изкуство до система от упражнения

Ян стил на Тайдзицюан е започ­нал раз­витието си като бой­но изкуство.

В далеч­ното минало, пре­ди появата на съв­ремен­ните оръжия, хората са изпол­з­вали бойни­те изкуства, за да уреждат раз­ног­ласията си. Днес неговите нападател­ни и защит­ни харак­терис­тики са се запазили от произхода му като бой­но изкуство, но пре­ди всичко, следвай­ки нуж­дите на про­менящото се общество, Тайдзицюан се е пре­вър­нал в сис­тема от оздравител­ни и укреп­ващи здравето упражнения. Поради про­мените настъпили в общес­т­вените порядки, бойни­ят аспект на това изкус­т­во не оказва чак тол­кова голямо вли­яние в съв­ремен­ния етап от раз­витието му.
Така дви­женията в Ян стил на Тайдзицюан са ста­нали бавни, меки, свързани и равномерни. В този си вид сти­лът е под­ходящ за всички. Мъже и жени, ста­ри и млади, сла­би и силни, даже хората, които имат някак­ви заболявания, могат да изпъл­няват тези упражнения, защото те са равномерни, стабилни, бав­ни и свързани. Всеки може да ги практикува. Още повече, ако следвате основ­ните принципи по вре­ме на заниманията си, това е една пре­въз­ход­на сис­тема от упраж­нения за физичес­ко укрепване.

Нека взе­мем за при­мер fangsong (фансун – релаксирането).

Често казваме, че Тайдзицюан е rou (жоу – мек), но gang (ган – устойчив). В gang се съдър­жа това, което ние наричаме Дзин. Погледнати отстрани, движенията са меки и естествени, но отвът­ре са изпъл­нени с Дзин.

В Тайдзицюан се изпол­з­ва кръстът за дви­жение на крайниците.

Всички органи на тялото са под­ложени на въздействие. това е така, защото когато кръстът се дви­жи дви­жи се и коремът, а дви­жението на корема вли­яе на всички органи. Вътрешните органи са мно­го крехки. Хората, които са болни или слаби, със сър­деч­ни или чер­нод­роб­ни проблеми, се нуж­даят особено от чис­та кръв/и нормално кръвооросяване, как­то и на Ци. Тайдзицюан може да помог­не за отст­раняване на проблемите в тялото.

Някои дру­ги днешни спортове като бягане, игри с топка, или лека атлетика, пос­тавят мно­го физичес­ки изисквания. Тези спортове не са подходящи за всички хора. Не всички са в дос­татъч­но доб­ра физичес­ка форма, за да се справят с този род упражнения. Тайдзицюан, от дру­га страна, със сво­ите бав­ни движения, е под­ходящ за всички и дава възможност на всекиго да подоб­ри здравето си.

Черният дроб пре­чис­т­ва кръвта в тялото, но и сам се нуж­дае от свежа, чис­та кръв.

Това важи с особена сила, когато чер­ният дроб е болен. Упражненията от Тайдзицюан могат да помог­нат за подоб­ряване на функциите на чер­ния дроб, за пос­тигане на по-добър метаболизъм и циркулация на кръвта. Тази сис­тема от упраж­нения подоб­рява функционирането на вът­реш­ните органи и про­чис­т­ва зас­тоялата кръв в чер­ния дроб. Независимо дали ста­ва дума за сърцето, чер­ния дроб или друг вът­решен орган, неговите фун­к­ции могат да бъдат подобрени. Това яс­но се виж­да при хората, практикуващи Тайдзицюан. Освен всичко това, Тайдзицюан е и чудесен начин за регулиране на нер­в­ната система.

Развитието на Тайдзицюан се вли­яе от хората, които не могат да изпъл­няват теж­ки физичес­ки упражнения.

Има мно­го хора, които не са под­ходящи за такива високо интен­зив­ни упраж­нения и въп­реки това желаят да спортуват. Защо? Защото тялото се нуж­дае от упражнения. Добрата физичес­ка фор­ма е важ­на за здравето. Но мно­го хора не могат или не желаят да се занимават със спортове, които предполагат голямо физичес­ко натоварване. Затова чес­то е по-доб­ре да се практикува Тайдзицюан. Всеки може да се занимава с Тайдзицюан.

          Продължителността на заниманията зависи от кон­к­рет­ното физичес­ко със­тояние на все­ки човек. Мъже и жени, ста­ри и мла­ди – всички могат да го практикуват.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *