Седми основен принцип

Седми основен принцип

内外
Nei wai xiang he

nei – вътре;

wai – вън;

jie възел; свързан; създавам; образувам; събирам;

he затварям; съединявам, събирам заедно; намирам се в хармония с;

结合jie he – съчетавам с …; комбинирам с…; свързвам

Комбинирай вът­реш­ното и външното

 

Може да се срещне и Nei wai xiang he (内外相合). Означава същото.

 

用意不用力

Yong yi bu yong li

yong – използвам; употребявам;

yi – разум;

bu – не (категорично);

yong – използвам; употребявам;

li – сила (като мускулна енергия); действие, ефект

 

Използвай ума, а не силата

Сега ще обсъдим координирането на дви­жението на тялото с “И” (ума, намерението), т.е. ком­бинирането на вът­реш­ното и външното. Ако физичес­кото дви­жение е свързано с намерението (И), то ще бъде пра­вил­но и хармонично.

Бойните техниките се със­тоят от защит­ни и нападател­ни. В Тайдзицюан същес­т­вуват и два­та вида движения. Добре е това да се има предвид по вре­ме на практикуването.

Какво пра­вим всъщност, когато упраж­няваме дадена позиция?
Все едно сме актьо­ри в пиеса. Ако аз съм актьор, ще следвам сценария. Най-нап­ред раз­бирам дали сюжетът е историчес­ки или съвременен. След това определям дали изпъл­нявам ролята на мла­деж или на старец. Да вземем, например, пиеса­та “Дан Дзиао”. В нея са предс­тавени мно­го различ­ни периоди от живота на г-н Дан, от юношес­т­вото до старостта му. Хората, които поз­нават китайската опера, доб­ре зна­ят този сюжет. В детството си г-н Дан е бил сел­с­ко мом­че и не би могъл да бъде сравнен с изискан господин. Актьорът тряб­ва да пре­даде точ­но поведението на едно сел­с­ко момче.

Подобно е положението и при практикуването на Тайдзицюан. Ако изразявате пра­вил­но сво­ето вът­реш­но намерение, идея, тогава дви­женията ви ще бъдат смислени. В про­тивен слу­чай съдър­жанието ще изг­леж­да нереално, като в неправдоподобна пиеса. Такава пиеса не може да привлече вни­манието на публиката. Вниманието на пуб­ликата може да бъде привлечено само от реалистич­но изпълнение. Смехът и пла­чът тряб­ва да са като истински. Каквото и да е нас­т­роени­ето в пиесата, актьо­рът трябва да може точ­но да изрази това чувство. Така сто­ят нещата и при практикуването на бой­ни изкуства.

Освен основ­ните принципи, при практикуването тряб­ва да се изразява вът­реш­ната идея на движението

За тази цел тряб­ва да се познават бойни­те приложения. Без иде­ята за неговото при­лагане движението ще изг­леж­да нереалистично. Когато при­ложението е изразено, дви­жението е по-истинско.

Отстрани изг­леж­да мно­го добре, когато е изразена вът­реш­ната идея. Ако не можете да изразите значението, духът на дви­жението не може де се про­яви и то няма да е съв­сем прецизно. Обръщайте вни­мание на тези неща, когато практикувате.

Това за което говорихме, беше “свърз­ването на вът­реш­ното и външното”, или обе­диняването на вът­реш­ното намерение с движенията. “И” вла­га защит­но или нападател­но зна­чение на дви­женията в бойни­те изкуства. Ако само дви­жим ръцете, без вът­реш­на идея, не се осъ­щес­т­вява връзката меж­ду вът­реш­ното и външното. Очите тряб­ва да са широко отворени, за да изразяват жиз­неност и енергичност. Ръцете се движат естествено, а духът ще ги следва.

Това има­ме предвид, когато говорим за “свърз­ване на вът­реш­ното и външното”. Когато практикувате, при­дър­жай­те се към този основен принцип така съдър­жанието на вашите дви­жения ще бъде по-реалистично.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *