Шести основен принцип 分虚实 Fen xu shi

Шести основен принцип 分虚实 Fen xu shi

fen – деля; отделям; разграничавам;

xu празен; свободен; въображаем;

shi пълен; солиден; действителен

 

Раз­г­раничи празното от пълното

Сега ще раз­г­ледаме изиск­ванията за дол­ната част на тялото, която, най-общо казано, под­дър­жа тежестта, дви­женията и равновесието на горната част.

 

Пълна и празна позиция

Освен, че е необходимо кръстът и хъл­боците да са отпуснати, важ­но е и заема­нето на пра­вил­на позиция. Преходът меж­ду пълното и празното е от особена важност. Трябва да уме­ем доб­ре да раз­г­раничаваме отдел­ните позиции и да сме наяс­но с пълнотата на всяка от тях. Разбира се това се отнася не само до дол­ната част на тялото.

За да бъде по-ясно, когато говорим за дол­ната част от тялото, казваме, че дес­ният крак е “пълен”, когато тежестта пада вър­ху него; тогава левият крак е “празен”. Когато тежестта е вър­ху левия крак, съответ­но е обратното. От самото начало Тайдзицюан е следвал философията на “Ин” и “Ян”. Днес ние се сблъс­к­ваме със същия принцип при пре­насянето на тежестта.

При практикуването е особено важ­но да се обърне вни­мание на пренасянето на тежестта. Във “пълнотата” се крие “празнота” и обратно. Във “пълнотата” тряб­ва да се съдър­жа “празнота”, за да не бъде движението пре­калено твърдо. В “празнотата” тряб­ва да се съдър­жа “пълнота” ина­че дви­жението ще е кухо и празно.

Когато нанасяме удар, например, гър­бът тряб­ва да е изправен. В това изп­равяне се съдър­жа навеждане. В дви­жението навът­ре се съдър­жа разтваряне навън, а в движението навън – при­биране навътре, така как­то в пъл­ното и празното и обратно. Свийте и разтворете. Разтворете и свийте. Преходът е подобен на това.

Когато практикуваме, тряб­ва да обръщаме вни­мание на взаимосвързаните промени. Трябва да раз­г­раничаваме “пълното” и “празното”. Но при всичко това, “празното” не тряб­ва да е кухо или празно; “пълното” пък не тряб­ва да е пре­калено твърдо.

 

Движения на краката

Сега ще раз­г­ледаме изиск­ванията за краката. При ездач­на позиция изиск­ванията са: стъ­палата да сочат напред, тялото да е изп­равено и тежестта да е по средата.

Когато се придвижвам, за да стъ­пя нап­ред с левия крак, най-нап­ред се обръщам надяс­но, а след това наляво. Когато искам да стъ­пя надясно, пър­во се обръщам на ляво. Ако искам да стъ­пя нап­ред с левия крак, се обръщам надяс­но и чак тогава стъпвам с левия крак напред. Ако реша да стъ­пя нап­ред с дес­ния крак, най-нап­ред се обръщам на 45° наляво. След това прикляквам на левия крак и пов­дигам десния, за да стъ­пя напред. Ако вместо това просто стъпвам напред, дви­жението не про­тича плавно. Затова, когато стъпвате наляво, изиск­ванията са: обърнете се на 45° надясно, свийте дяс­ното коляно и приклекнете, след това стъ­пете с левия крак напред. Всички дви­жения тряб­ва да бъдат плавни – обърнете вни­мание на това.

 

Стабилност

При движенията, включ­ващи пре­мес­т­ване на тежестта, тряб­ва да обърнем вни­мание на стабилността. Ето как в общи линии, се пос­тига добра стабилност: когато стъпвам с левия крак, пър­во се обръщам надясно, сви­вам дяс­ното коляно и прикляквам На този етап тряб­ва да обърнем внимание на коляното – то тряб­ва да сочи в същата посока, към която са обърнати пръстите на крака. Ако коляното и пръстите сочат в раз­лич­ни посоки, дви­жението ста­ва непохватно. Когато прикляквате, коляното трябва да е обърнато в посоката на пръстите. Така ще сто­ите стабилно. Когато практикувате, вни­мавай­те коляното и стъ­палото да сочат в една посока, независимо дали сто­ите или се придвижвате. Например, когато изпълняваме “Бутане” с две­те ръце и преминаваме към “Единичен камшик”, се обръщаме от тази посока насам. Това е точ­но полукръг, или 180°. Затова, при обръщането, кра­кът тряб­ва да се завър­ти навът­ре до положение, като коляното сочи към пръстите. Така ще ви е удобно да пов­диг­нете кра­ка си и да стъ­пите напред. Ако се завър­тите само до половината, пристъп­ването няма да ви е удобно. Затова коляното тряб­ва да сочи към пръстите. Така е по-правилно. Ако от ляво “Отблъскване” преминавате към дясно, без да придвижите кра­ка си и да стъпите, дви­жението ще се получи мно­го сковано. Ако завър­тите стъ­палото навът­ре до това положение, дви­жението ста­ва плавно, а стъпването нап­ред по-удобно. Обръщайте вни­мание на тези неща, когато практикувате!

Най-общо казано, при работата с дол­ната част на тялото тряб­ва да се раз­г­раничава “пълното” от “празното”. При придвиж­ване следвай­те правилата за равновесие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *